Wróć   America's Army PL > Dodatkowe > Forum polskich rozgrywek

Zamknięty Temat
 
Narzędzia wątku
Stare 06-18-2003, 18:19   #1
Gniewosz
General
 
Zarejestrowany: 02 Nov 2002
Wiadomości: 1029
Wyślij wiadomość przez MSN do Gniewosz
Domyślnie Obowiązujące regulaminy

I. Część ogólna

art. 1
1. Rozgrywki CBP (Liga, Ladder, Playoffy) dostępne są dla wszystkich polskich klanów, które w odpowiednim czasie zgłoszą chęć udziału w nich.
2. Admini Ligi mogą dodać nowe, lub zrezygnować z dotychczasowych rodzajów rozgrywek.
3. Termin, do którego można przysyłać zgłoszenia, jest każdorazowo ogłaszany przez Adminów Ligi.

art. 2
1. Za polski klan uważa się klan, w którym większość graczy stanowią Polacy.
2. Ponadto w każdym meczu rozgrywanym przez dany klan w ramach CBP, wiekszość zawodników muszą stanowić Polacy. Jeżeli ten wymóg nie zostanie spełniony Prezydium Komisji Sędziów może przyznać drużynie przeciwnej walkowera.

art. 3
1. Nazwa klanu i tag klanowy podlegają kontroli Adminów Ligi.
2. W szczególnych przypadkach Admini Ligi mogą nie dopuścić dany klan do rozgrywek, jeśli jego nazwa, tag jest obraźliwa, narusza dobry smak lub z innych, wyraźnie wskazanych i uzasadnionych przez Adminów Ligi względów jest nieakceptowalna w ramach CBP.
3. Od decyzji takiej służy odwołanie do Prezydium Komisji Sędziów.

art. 4
1. Klan biorący udział w rozgrywkach musi posiadać w dniu rozpoczęcia rozgrywek, a także przez cały czas ich trwania, co najmniej 6 aktywnych członków.
2. Jeżeli w dniu zgłoszenia klan nie posiada wymaganej liczby graczy, nie zostaje przyjęty do rozgrywek.

art. 4 a
Klan, którego ilość graczy w trakcie trwania rozgrywek spadła poniżej 6, ma 4 tygodnie na uzupełnienie składu. Jeżeli tego nie zrobi zostaje skreślony z rozgrywek CBP.

art. 5
1. Każdy gracz może przynależeć tylko do jednego klanu biorącego udział w rozgrywkach CBP.
2. W trakcie trwania rozgrywek można zmieniać wyjściowy skład klanu. Jednak nowy członek klanu będzie mógł brać udział w rozgrywkach, dopiero po trzech dniach od zgłoszenia.
3. W Lidze i Playoffach gracz może zmieniać przynależność klanową tylko raz w trakcie rozgrywek, a w Ladderze raz na 3 miesiące.

art. 6
Każdy klan wyznacza co najmniej dwie, a nie więcej niż trzy osoby pełniące rolę przedstawicieli klanu (Admini Klanu).

art. 7
1. Podczas rozgrywek zabrania się korzystania z jakichkolwiek niedozwolonych programów (cheaty, aimboty itp.). Zabronione jest także wykorzystywanie podczas gry bugów, które mogą zakłócić realizm rozgrywki (np. rzucanie granatów przez drzwi) oraz bindów, które w jakikolwiek sposób zmniejszają odrzut broni, wracają automatycznie celownik na miejsce przed strzałem, wykonują kontrowanie za gracza, umożliwiają robienie OBJ plecami lub z dużej niemożliwej do osiągnięcia normalnie odległości.
2. Jeżeli zostanie udowodnione przed Prezydium Komisji Sędziów używanie tych niedozwolonych programów, dany gracz zostaje wykluczony dożywotnio z rozgrywek lub na czas określony, nie mniejszy jednak niż 30 dni. Ponadto jego klan dodatkowo traci 10 punktów w lidze, spada na ostatnią pozycję w Ladderze lub zostaje wyeliminowany z Playoffów.
3. W przypadku wykorzystywania bugów w sposób nagminny, dany gracz może zostać napomniany, może utracić prawo do gry w najbliższych 3 meczach lub może zostać wykluczony z rozgrywek. Ponadto Prezydium Komisji Sędziów może przyznać klanowi, przeciwko któremu takie bugi były używane, walkower.
4. Admini Ligi mogą zobowiązać członków klanów do używania ogólnodostępnych programów antycheatowych. Jeżeli klan nie podporządkuje się temu nakazowi, Prezydium Komisji Sędziów na wniosek Adminów Ligi może wykluczyć klan z dalszych rozgrywek.
5. Używanie programów do komunikacji głosowej (TS) jest dozwolone, zabrania się tylko podsłuchiwania rozmów klanów biorących udział w meczu bez ich zgody.

art. 8
1. Zabrania się obrażania innych graczy, sędziów, czy adminów oraz niekulturalnego zachowania się podczas gry.
2. Jeżeli takie zachowanie zostanie udowodnione przed Prezydium Komisji Sędziów, może ona upomnieć gracza, zawiesić go w grze w CBP na okres od 1 tygodnia do 12 tygodni (kara nakładana w tygodniach), lub ukarać zbanowaniem na polskich serwerach na okres od miesiąca do trzech miesięcy.
3. W przypadku ciężkich przewinień możliwe jest ukaranie gracza wykluczeniem z rozgrywek, lub dożywotnim banem na polskich serwerach.
4. Powyższe kary można stosować łącznie.
5. Drugie upomnienie jest równoznaczne z zakazem gry w najbliższych 3 meczach ligowych, 3 meczach w Ladderze i 1 meczu w Playoffach.

art. 9
1. Mecze grane są na serwerach Multimedia, Majestic i Majestic 2 oraz Riznet.
2. Możliwe jest rozgrywanie meczy na innych serwerach za obustronną zgodą Adminów Klanów.
3. Ustawienia serwera na mecz określają Admini Ligi.

art. 10
1. Każda runda trwa 7 minut z wyjątkiem map:
- Bridge SE - 10 minut
- Mountain Pass -10 minut
- Radio Tower - 10 minut
- River Basin - 10 minut
- Weapons Cache SE -10 minut
- Mountain Pass SE -10 minut
- SF Recon - 10 min
2. W przypadku nowych map, czas ich trwania określą Admini Ligi.

art. 11
1. Każdy mecz poprzedzony jest rundą setup, zarządzoną przez sędziego (dotyczy także sytuacji po zmianie strony).
2. Runda setup może być zarządzona przez sędziego w każdym momencie gry (jeżeli ma obowiązywać od następnej rundy) lub w ciągu 15 sekund w przypadku zgłoszenia przez gracza uciążliwego buga (jeżeli runda już się zaczęła). Zgłoszenie takie następuje na kanale global poprzez napisanie "STOP BUG". Gracze są zobowiązani korzystać z prawa wnioskowania o rundę setup w sposób rozsądny i wyjątkowo.
3. Wynik jest każdorazowo podawany na kanale global, po każdej zakończonej rundzie, przez jednego z członków każdego z klanów (np. 1-3, 4-2, 11-2). W przypadku rozbieżności między podawanymi wynikami, aktualny wynik podaje sędzia.
4. Jeżeli gracz został wyrzucony z serwera, ma on na powrót 5 minut liczonych od zakończenia rundy, w której został wyrzucony (mecz zostaje przerwany po zakończeniu rundy, w której gracz został wyrzucony, wyrzucenie gracza nie powoduje przerwania rundy). Jeżeli nie zdąży w tym czasie powrócić, dany klan kontynuuje grę w osłabieniu, lub może wprowadzić do gry w ciągu dodatkowych 5 minut innego zawodnika (w przypadku poważniejszych kłopotów gracza - np. awarii sieci).

art. 12
1. Każdy mecz jest obserwowany przez sędziego - członka Komisji Sędziów, który zgłosi się do sędziowania danego meczu.
2. Możliwe jest sędziowanie meczu przez dwóch sędziów.
3. Sędzia ogłasza rozpoczęcie się meczu oraz stwierdza wynik. Nie można kwestionować wyniku podczas meczu. Możliwe jest natomiast wniesienie skargi do Prezydium Komisji Sędziów na wynik, jeżeli Admini Klanu biorącego udział w meczu mają zastrzeżenia co do ogłoszonego wyniku. Prezydium może zmienić wynik, jeśli uzna, że sędzia popełnił błąd przy ogłaszaniu wyniku.
4. Jeżeli sędzia stwierdzi nagminne nieprzestrzeganie jego poleceń przed / w trakcie meczu przez gracza, może po uprzednim upomnieniu go na kanale global wykluczyć gracza z meczu na okres od 1 do 3 rund.
5. Możliwe jest rozegranie meczu bez udziału sędziego, za obustronną zgodą Adminów Klanów
6. Członkami Komisji Sędziów mogą być gracze cieszący się nieposzlakowaną opinią i zaufaniem na polskiej scenie AAO.
7. Komisja Sędziów składa się z takiej ilości członków, która pozwala na sprawne przeprowadzanie rozgrywek.
8. Członkowie Komisji Sędziów wybierają ze swego grona Prezydium Komisji Sędziów, w składzie przewodniczącego i czterech członków.
9. Postępownie przed Prezydium Komisji Sędziów oraz sprawy organizacyjne Komisji Sędziów określa Regulamin Komisji Sędziów.

art. 13
1. Klan, który łamie regulamin albo działa na szkodę CBP lub jej wizerunku może być dodatkowo (poza karami przewidzianymi przez przepisy innych artykułów) ukarany przez Prezydium Komisji Sędziów.
2. Wniosek w sprawie dodatkowego ukarania może zgłosić tylko członek Prezydium Komisji Sędziów.
3. Dodatkowymi karami są:
- ostrzeżenie
- ukaranie utratą 1-3 punktów w Lidze lub spadek o 3 pozycje w Ladderze lub spadek na ostatnie miejsce w Ladderze
4. W sytuacji nagminnego łamania regulaminu lub rażącego działania na szkodę CBP lub jej wizerunku klan może być wykluczony z rozgrywek CBP na okres od 1-6 miesięcy albo bezterminowo.

art. 14
1. Adminami Ligi są organizatorzy rozgrywek.
2. Można łączyć funkcję sędziego z funkcją Admina Ligi.

art. 15
1. Co do zasady regulamin rozgrywek może być zmieniany tylko przed rozpoczęciem rozgrywek.
2. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest dokonanie zmiany w regulaminie przez Adminów Ligi za zgodą Prezydium Komisji Sędziów.

art. 16
Nad przestrzeganiem regulaminu czuwają Admini Ligi oraz Komisja Sędziów.

art.17
Interpretacji regulaminu dokonują Admini Ligi po zasięgnięciu opinii Prezydium Komisji Sędziów.

II. Liga

art. 1
Warunkiem rozpoczęcia Ligi jest zgłoszenie się do udziału w niej co najmniej 10 klanów.

art. 2
1. Mecze ligowe rozgrywane są na mapach wylosowanych przez komputer w trybie 6vs6 Objective i Livefire. Mapy już wylosowane wypadają z puli (aż do czasu wylosowania wszystkich dostępnych map).
2. Klany mogą się umówić na rozegranie meczu w więcej niż 6-ciu zawodników.
3. Mecz trwa 14 rund (każda runda trwa tyle minut, ile przwidzieli na jej rozegranie Admini Ligi w regulaminie ogólnym), przy czym po 7 rundach następuje zmiana stron.
4. Klany umawiają się co do stron (kto np. w obronie, a kto w ataku), co oznajmiają sędziemu przed rozpoczęciem meczu. Jeżeli nie dojdzie do porozumienia, sędzia wyznacza klanom strony.
5. Przed startem Ligi następuje losowanie terminów meczy (kto z kim, w jakim tygodniu) oraz losowanie mapy, na której będą rozgrywane mecze w danym tygodniu. Dana mapa obowiązuje na wszystkich meczach wylosowanych do rozegrania w danym tygodniu.
6. Terminarz Ligi jest dostępny na stronie Ligi przed rozpoczęciem rozgrywek i obejmuje wszystkie mecze, jakie będą rozgrywane w Lidze (także wybór map dla ewentualnych Finałów Ligi).
7. Po opublikowaniu terminarz nie może zostać zmieniony.
8. Mecze ligowe są rozgrywane na wszystkich dostępnych w dniu rozpoczęcia Ligi mapach, z wyjątkiem FLS. Admini Ligi za zgodą Prezydium Komisji Sędziów mogą wykluczyć z losowania inne mapy.

art. 3
1. Mecze rozgrywane są w systemie tygodniowym. Dany mecz musi zostać rozegrany w tygodniu, w jakim został wyznaczony.
2. Admini Klanu ustalają między sobą dzień, godzinę oraz serwer na którym zostanie rozegrany mecz.
3. Jeżeli Admini Klanu nie ustalą do piątku danego tygodnia, w którym mecz ma się odbyć, dnia, godziny i serwera, na którym zostanie rozegrany mecz, Admini Ligi wyznaczają termin meczu na niedzielę tego tygodnia.

art. 4
W Lidze możliwe są następujące wyniki:
-zwycięstwo danego klanu (klan zwycięski otrzymuje 2 punkty)
-remis między klanami (każdy otrzymuje po 1 punkcie)
-przegrana danego klanu ( 0 punktów).

art. 5
1. Klan, który nie przystąpił do meczu oddaje mecz walkowerem (jego przeciwnik zdobywa 2 punkty).
2. Walkower uznaje się jako zwycięstwo dla drużyny, która się stawiła a przegraną dla drużyny, która oddała walkowera.
3. Jeżeli żaden z klanów nie stawił się na mecz, wtedy żaden z klanów nie otrzymuje punktów. Taki mecz uznawany jest jako przegrana obydwu klanów.
4. 5 walkowerów pod rząd automatycznie oznacza wykluczenie klanu z Ligi (terminarz rozgrywek zostaje zachowany - dalsze mecze automatycznie oznaczają walkower dla przeciwnika takiego klanu, bez potrzeby zgłaszania się na mecz). Ponadto klan wykluczony w taki sposób traci prawo do udziału w rozgrywkach w następnej edycji.
5. Jeżeli klan stawił się na mecz w niepełnym składzie, po dodatkowych 15 minutach na zebranie składu, gra mecz w osłabieniu.
Jeżeli ten niepełny skład wynosi 3 lub mniej graczy, uznaje się, że klan nie przystąpił do meczu, co równoznaczne jest z przyznaniem walkowera drużynie przeciwnej.
6. Jeżeli cały klan wyszedł z meczu w trakcie jego trwania i nie wraca przez 10 minut, sędzia może przyznać drużynie, która została walkower.

art. 6
W tabeli ligi zamieszcza się co najmniej informacje dotyczące pozycji w tabeli, nazwy klanu, ilości zdobytych punktów, ilości zwycięstw, remisów i przegranych oraz stosunku rund wygranych do przegranych.

art. 7
1. Liga kończy się w sytuacji, kiedy wszystkie mecze z terminarzu meczy zostaną rozegrane.
2. Obowiązuje system każdy z każdym; mecz plus rewanż.
3. W przypadku dużej ilości klanów Admini Ligi mogą zdecydować o podziale klanów na grupy. Podział taki następuje w drodze losowania.
4. O ilości grup i ich liczebności decydują każdorazowo Admini Ligi, biorąc pod uwagę ilość zgłoszonych klanów.
5. Ilość klanów w grupie nie może być jednak mniejsza od 8.
6. W grupie rozgrywane są mecze każdy z każdym; mecz plus rewanż.

art. 8
1. O miejscu w tabeli decyduje ilość punktów.
2. W przypadku równej ilości punktów, decyduje stosunek rund wygranych do przegranych.
3. Jeżeli ten stosunek jest taki sam, o pozycji w tabeli decyduje wynik bezpośredniego meczu między drużynami mającymi taką samą ilość punktów. Jeżeli wynik ten jest identyczny, zarządza się dogrywkę na mapie MOUT McKenna.
4. Jeżeli istnieje podział na grupy, wtedy po 2 drużyny, które uzyskały największą ilość punktów w swojej grupie przechodzą do Finałów Ligi.
5. Finały Ligi polegają na rozegraniu po jednym meczu każdy z każdym, bez rewanżu.
6. Finał każdy klan rozpoczyna bez punktów (punkty uzyskane w grupie nie są brane pod uwagę w dalszych rozgrywkach).

art. 9
1. Zwycięski klan otrzymuje dożywotni tytuł Mistrza danej edycji Polskiej Ligi AAO (np. Mistrz I/II/III itd. Edycji Polskiej Ligi AAO).
2. Klan, który zajmie drugie miejsce w tabeli otrzymuje dożywotni tytuł Wicemistrza danej edycji Polskiej Ligi AAO.

art. 10
W każdej następnej edycji Ligi, klany, które znalazły sie w finale w poprzedniej edycji, nie biorą udziału w losowaniu grup, tylko zostają przydzielone do poszczególnych grup, po jednym klanie do każdej grupy (np. jeżeli w finale znalazło się 6 klanów, a w następnej edycji Ligi bedą 4 grupy, wtedy cztery najwyżej notowane klany będą przydzielone do grup, pozostałe dwa - biorą udział w losowaniu).
III. Ladder

art. 1
Warunkiem rozpoczęcia Laddera jest zgłoszenie się do udziału w nim co najmniej 15 klanów.

art. 2
1. Mecze Ladderowe rozgrywane są mapach wylosowanych przez komputer w trybie 6vs6 Objective i Livefire, po uprzednim przejściu procesu umawiania meczu.
2. Klany mogą się umówić na rozegranie meczu w więcej niż 6-ciu zawodników.
3. Kolejność czynności podczas umawiania meczu:
Krok pierwszy: Drużyna Atakująca sugeruje dwie mapy, z których jedną może wybrać drużyna Broniąca i w ten sposób uniknąć losowania.
Krok drugi: Drużyna Broniąca wybiera dwie daty do wyboru dla Atakujących, a także ma możliwość usunąć dwie mapy z losowania. Jeżeli Drużyna Broniąca nie godzi się na żadną z proponowanych przez Drużynę Atakującą map, nie ma prawa usunąć tych map z losowania.
Krok trzeci: Drużyna Atakująca wybiera jedną z dwóch dat podanych przez drużynę Broniącą, a następnie ma możliwość usunąć dwie mapy z losowania, tak jak miało to miejsce w poprzednim kroku.
4. Daty proponowane przez drużynę broniącą nie mogą wybiegać więcej niż 8 dni (192 godziny), ani mniej niż 3 dni (72 godziny) w przód od daty akceptacji meczu. W skład daty wchodzą: dzień miesiąca, oraz godzina rozgrywki (od 19:00 do 23:00). Obydwie daty nie mogą powtarzać tego samego dnia i tej samej godziny.
5. Serwer rezerwuje drużyna atakująca.
6. Jeżeli drużynie atakującej nie uda się zarezerwować serwera (lub serwer nie działa z przyczyn technicznych), drużyny przekładają mecz na najbliższy wolny termin oraz drużyna atakująca bezzwłocznie rezerwuje serwer.
7. Przełożyć termin meczu można tylko jeden raz. Jeżeli w tym drugim terminie okaże się, że serwer nie został zarezerwowany z winy drużyny atakującej, wtedy drużyna broniąca się wygrywa mecz walkowerem 1:0.
8. Mecz trwa 14 rund (każda runda trwa tyle minut, ile przwidzieli na jej rozegranie Admini Ligi w regulaminie ogólnym), po 7 na każdą stronę.
9. Klany umawiają się co do stron (kto np. w obronie, a kto w ataku), co oznajmiają sędziemu przed rozpoczęciem meczu. Jeżeli nie dojdzie do porozumienia, sędzia wyznacza klanom strony.
10. Mecze ladderowe są rozgrywane na wszystkich dostępnych w dniu rozpoczęcia Laddera mapach, z wyjątkiem FLS. Admini Ligi za zgodą Prezydium Komisji Sędziów mogą wykluczyć z losowania inne mapy.
11. Mecze w Ladderze umawiane są poprzez bezpośrednie atakowanie drużyny znajdującej się na wyższej pozycji. Atakować można jedynie 5 pozycji w górę.
12. Rozmieszczenie drużyn w Ladderze odbędzie się losowo przy jej starcie rozgrywki.
13. Kolejność drużyn w tabeli losowana jest tuż przed startem Laddera.

art. 3
1. System terminowy rozgrywania meczy jest nieokreślony.
2. Aktywność klanów może przebiegać wedle ich uznania, jednakże klan, który nie zaakceptuje 3 meczów z rzędu dostanie ostrzeżenie, dwa kolejne nierozegrane mecze będą skutkowały usunięciem z Laddera.

art. 4
1. W Ladderze możliwe są następujące wyniki:
-zwycięstwo danego klanu
-przegrana danego klanu
2. Zwycięstwo drużyny atakującej powoduje jej skok na pozycję drużyny broniącej się. Drużyna broniąca spada o pozycję niżej.
3. Zwycięstwo drużyny broniącej pozostawia obydwie drużyny na swoich aktualnych pozycjach.
4. Jeżeli zwycięzca nie zostanie wyłoniony po regulaminowych 14 rundach (remis), organizowana jest dogrywka na mapie MOUT McKenna. W trakcie dogrywki drużyna Atakująca zaczyna po stronie Honor, zaś drużyna Obrony po stronie Loyalty.
5. Dogrywkę uznaje się za zakończoną, gdy zostaną wyeliminowani wszyscy członkowie jednej z drużyn, lub zaznaczone zostaną wszystkie cele misji. W przypadku końca czasu dogrywki wygrywa drużyna posiadająca więcej zaznaczonych celów misji (Alpha, Beta, Charlie). W przypadku gdy ilość zaznaczonych celów jest równa (1-1; 0-0), o zwycięstwie decyduje ilość graczy, którzy przeżyli (drużyna, której więcej graczy pozostało przy życiu wygrywa).
6. Dogrywka ma charakter rozgrywki Sudden Death, w żadnym wypadku nie jest możliwa powtórka w momencie, gdy runda wystartuje i żaden z graczy w ciągu pierwszych jej 15 sekund nie zgłosi dokuczliwego BUG'a lub podobnego istotnego problemu.

art. 5
1. Klan, który nie przystąpił do meczu po jego wcześniejszym zaakceptowaniu/zainicjowaniu oddaje mecz walkowerem.
2. Walkower uznaje się jako zwycięstwo dla drużyny, która się stawiła, a przegraną dla drużyny, która oddała walkowera.
3. Jeżeli żaden z klanów nie stawił się na mecz, mecz uznaje się za nierozegrany a każda z drużyn spada 3 pozycje niżej w Ladderze.
4. Drużyna, która nie zaakceptowała wyzwania drużyny atakującej, spada 3 pozycje w dół drabiny, a drużyna atakująca "wskakuje" na jej miejsce.
5. Jeżeli klan stawił się na mecz w niepełnym składzie, po dodatkowych 15 minutach na zebranie składu, gra mecz w osłabieniu.
6. Jeżeli ten niepełny skład wynosi 3 lub mniej graczy, uznaje się, że klan nie przystąpił do meczu, co równoznaczne jest z przyznaniem walkowera drużynie przeciwnej.
7. Jeżeli cały klan wyszedł z meczu w trakcie jego trwania i nie wraca przez 10 minut, sędzia może przyznać drużynie, która została walkower.
8. Drużyna, której przyznano walkowera wygrywa mecz z taką ilością rund wygranych (IRW), jaka wynika ze wzoru: IRW=14-x, gdzie x to ilość rund wygranych przez drużynę oddającą mecz walkowerem.
9. Jeżeli drużyna, której przyznano walkowera, ma mniej wygranych rund od drużyny, która oddała mecz walkowerem, wtedy do ilości rund drużyny, która otrzymała walkowera, dodaje się taką ilość rund, jaka jest potrzebna do uzyskania jednorundowej przewagi nad ilością rund uzyskanych przez drużynę oddającą mecz walkowerem.
10. Jeżeli nie rozegrano żadnej rundy, drużyna której przyznano walkowera wygrywa mecz z wynikiem 1-0.
11. Klany są zobowiązane wpisać i zatwierdzić wynik na stronie CBP w czasie godziny, licząc od końca ostatniej rundy lub od podania ostatecznego wyniku przez sędziego.
12. Jeżeli Admin Klanu jest niedostępny (i nie przekazał haseł admińskich innym członkom klanu) wynik powinien być przekazany do ręcznego wpisania Adminom Ligi (w takim samym czasie jak w pkt. 11).
13. Klan który nie zastosuje się do pkt. 11 otrzymuje "upomnienie za przekroczenie czasu na zatwierdzenie wyniku".
14. Drugie "upomnienie za przekroczenie czasu na zatwierdzenie wyniku" powoduje spadek klanu o 3 pozycje w Ladderze.

art. 6
Klan, który przegrał mecz w Ladderze, nie może zaatakowac tego samego klanu (z którym przegrał) przez okres 48 godzin, licząc od przyjętego przez klany terminu meczu.

art. 7
W tabeli Laddera zamieszcza się co najmniej informacje dotyczące pozycji klanu w rozgrywkach, nazwy klanu, ilości zwycięstw, przegranych, liczby meczy nie zaakceptowanych przez dany klan, oraz stosunku rund wygranych do przegranych.

art. 8
1. Możliwe jest zamrożenie własnego klanu na okres dwóch tygodni (nie mniej, nie więcej).
2. Wniosek o zamrożenie składa się do Adminów Ligi.
3. Zamrożenie następuje z dniem złożenia wniosku. W sytuacji, gdy klan jest zaatakowany lub atakuje, zamrożenie następuje po rozegraniu wyznaczonego meczu.
4. Jeżeli klan zostanie zaatakowany po złożeniu wniosku o zamrożenie, i ten wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, to taki atak zostaje anulowany.
5. Ponownie wniosek o zamrożenie można wnieść po upływie 2 miesięcy od daty wcześniejszego wniosku.

art. 9
1. Ladder nie ma docelowego terminu końcowego. Jest uznawany jako wyznacznik ogólnej sprawności bojowej klanów, a także ich aktywności na przestrzeni długiego okresu czasu.
2. Kiedy większość klanów uczestniczących w Ladderze (50% + 1) zechce resetować wyniki Laddera i ta chęć jest potwierdzona przez wnioski o wyresetowanie pochodzące od klanów uczestniczących w Ladderze, wtedy Admini Ligi wraz z Prezydium Komisji Sędziów mogą jednogłośnie postanowić o zresetowaniu wyników Laddera.

art. 10
1. Pozycje w tabeli zmieniają się w sposób dynamiczny, w zależności od rozegranych meczy.
2. Na pozycję w tabeli nie ma wpływu ilość wygranych meczy lub rund, a jedynie aktualne mecze o kolejne miejsca.
3. Statystyki są tylko dodatkiem do zajmowanej przez klan pozycji w Ladderze. Interpretowanie "kto jest lepszy" w Ladderze będzie indywidualną kwestią każdego z klanów, graczy czy bezstronnych obserwatorów. Zajmowanie pierwszego miejsca w danym momencie nie musi oznaczać posiadania najlepszego wyniku ogólnego rozegranych meczy, ale z pewnością jest powodem do dumy.

Przykłady

Przykład umawiania meczu:

Drużyna A atakuje drużynę B. A sugeruje do wyboru mapy Pipeline i Bridge. B nie odpowiada żadna z zasugerowanych przez A map, podaje więc dwie daty (x i y), oraz korzysta z przywileju usunięcia dwóch map z losowania, wybierając Radio Tower i Mountain Pass. A wybiera jedną z dwóch dat i również korzysta z przywileju usunięcia dwóch map, usuwając Weapons Cache i Weapons Cache SE. Po zaakceptowaniu wszystkich decyzji, skrypt na stronie wylosuje mapę spośród wszystkich pozostałych po usunięciu Radio Tower, Mountain Pass, WC i WC_SE, skrypt nie będzie też losował mapy FLS Assault oraz innych map wykluczonych z losowania przez Adminów Ligi za zgodą Prezydium Komisji Sędziów.

Przykład wyznaczania dat:

Poprawne wyznaczenie dat przez drużynę broniącą, to:
1 data: Poniedziałek, 9 Czerwca, godzina 20:30
2 data: Środa, 11 Czerwca, godzina 21:00

Niepoprawne wyznaczenie dat przez drużynę broniącą, to:
1 data: Poniedziałek, 9 Czerwca, godzina 20:30
2 data: Poniedziałek, 9 Czerwca, godzina 21:00
lub
1 data: Poniedziałek, 9 Czerwca, godzina 20:30
2 data: Środa, 11 Czerwca, godzina 20:30


IV. Playoffy

art. 1
Warunkiem rozpoczęcia Playoffów jest zgłoszenie się do udziału w nich co najmniej 8 klanów.

art. 2
1. Ilość klanów musi wynosić 8, 16, 32 itd.
2. Jeżeli ilość klanów nie jest równa tym wielkościom, Admini Ligi dokonują losowania klanów, które będą rywalizować o miejsce w Playoffach, tak aby zmieścić się w wyznaczonej ilości klanów.
Ilość klanów do wylosowania określa wzór:
x = (y - z) X 2
gdzie:
x - ilość klanów do wylosowania
y - ilość zgłoszonych klanów
z - limit klanów, przy założeniu, że z<y
Przykłady: zgłosiło się 25 klanów, limit wynosi 16. Losuje się 18 klanów, które będą ze sobą rywalizować - 9 klanów zwycięskich przechodzi dalej i dołącza do 7 niewylosowanych.
Zgłosiło się 10 klanów, limit wynosi 8. Losuje się 4 klany, które będą rywalizować ze sobą - 2 zwycięskie dołączają do 6 niewylosowanych...

art. 3
1. Playoffy rozgrywane są systemem pucharowym.
2. Playoffy rozgrywane są na mapach wyznaczonych przez Adminów Ligi w trybie 6vs6 Objective i Livefire.
2a. Klany mogą się umówić na rozegranie meczu w więcej niż 6-ciu zawodników.
3. Mecz trwa 14 rund (każda runda trwa tyle minut, ile przwidzieli na jej rozegranie Admini Ligi w regulaminie ogólnym), przy czym po 7 rundach następuje zmiana stron.
4. Przed startem Playoffów następuje losowanie terminów meczy (kto z kim, w jakim tygodniu) oraz przedstawienie map, na których będą rozgrywane mecze wraz z harmonogramem Playoffów.
5. Dana mapa obowiązuje na wszystkich meczach wylosowanych do rozegrania w danym tygodniu.
6. Terminarz Playoffów jest dostępny na stronie CBP przed rozpoczęciem rozgrywek i obejmuje wszystkie mecze, jakie będą rozgrywane w Playoffach.
7. Po opublikowaniu terminarz nie może zostać zmieniony.

art. 4
1. Mecze rozgrywane są w systemie dwutygodniowym. Oznacza to, że klany mają 2 tygodnie na rozegranie meczu.
2. Admini Klanu ustalają między sobą dzień, godzinę oraz serwer na którym zostanie rozegrany mecz.
3. Klany umawiają się co do stron (kto np. w obronie, a kto w ataku), co oznajmiają sędziemu przed rozpoczęciem meczu. Jeżeli nie dojdzie do porozumienia, sędzia wyznacza klanom strony.
4. Jeżeli Admini Klanu nie ustalą do piątku ostatniego tygodnia, w którym mecz ma się odbyć, dnia, godziny i serwera, na którym zostanie rozegrany mecz, Admini Ligi wyznaczają termin meczu na niedzielę tego tygodnia.

art. 5
1. Klan, który nie przystąpił do meczu oddaje mecz walkowerem (jego przeciwnik przechodzi do dalszych rozgrywek).
2. Jeżeli żaden z klanów nie stawił się na mecz, wtedy Admini Ligi wyznaczają dodatkowy termin na mecz. Jeżeli w dodatkowym terminie klany się nie stawią, Admini Ligi losują drużynę zwycięską.
3. Jeżeli klan stawił się na mecz w niepełnym składzie, po dodatkowych 15 minutach na zebranie składu, gra mecz w osłabieniu.
4. Jeżeli ten niepełny skład wynosi 3 lub mniej graczy, uznaje się, że klan nie przystąpił do meczu, co równoznaczne jest z przyznaniem walkowera drużynie przeciwnej.
5. Jeżeli cały klan wyszedł z meczu w trakcie jego trwania i nie wraca przez 10 minut, sędzia może przyznać drużynie, która została walkower.

art. 6
1. Z każdego meczu zwycięsko może wyjść tylko jeden klan (nie ma remisów), który awansuje do dalszych rozgrywek.
2. Wygrywa ta drużyna, która wygra więcej rund.
3. W przypadku takiej samej ilości rund, zarządza się dogrywkę na tej samej mapie, z tą różnicą że dogrywka trwa łącznie 6 rund (po 3 rundach następuje zmiana stron).
4. Dogrywka musi przynieść jednemu z klanów zwycięstwo (oznacza to, że klany grają w dogrywce "do skutku").

art. 7
1. Klan, który nie przystąpił do meczu oddaje mecz walkowerem i odpada z dalszej gry.
2. Jeżeli klan stawił się na mecz w niepełnym składzie, po dodatkowych 15 minutach na zebranie składu, gra mecz w osłabieniu.
3. Jeżeli klan wyszedł z meczu w trakcie jego trwania i nie wraca przez 15 minut, sędzia może przyznać drużynie, która została walkower.

art. 8
1. Każdy puchar ma swoją nazwę i związany z nią dobór map (np. Puchar Snajperów - dla map snajperskich, Puchar Pipeline, Puchar Szczurów Tunelowych - dla map z tunelami itp.).
2. O nazwie Pucharu i doborze map decydują Admini Ligi


===============================================

Regulamin Komisji Sędziów.

art. 1
1. Podstawowym zadaniem Komisji Sędziów jest obiektywne sędziowanie rozgrywek.
2. Do zadań Komisji Sędziów należą także sprawy przekazane przez regulamin CBP i Regulamin Komisji Sędziów.
3. Członkami Komisji Sędziów mogą być gracze cieszący się nieposzlakowaną opinią i zaufaniem na polskiej scenie AAO.

art. 2
1. Admini Ligi wyznaczają 25 sędziów (za ich zgodą), którzy będą tworzyć pierwszy skład Komisji Sędziów.
2. Komisja Sędziów może powołać, większością głosów przy kworum 1/2, dodatkowych sędziów z osób przedstawionych przez graczy, Adminów Klanów, sędziów i Adminów Ligi. Głosuje się odrębnie na każdego kandydata na sędziego.
3. Głosowanie takie zostaje przeprowadzone w sposób wyznaczony przez Prezydium Komisji Sędziów.
4. Jedynym ograniczeniem ilości sędziów jest wymóg sprawnego przeprowadzania rozgrywek.
5. Sędzia może zostać odwołany przez Prezydium Komisji Sędziów na wniosek członka Prezydium, 5 sędziów lub wspólny wniosek 5 klanów biorących udział w rozgrywkach w sytuacji:
-stronniczości
-nie wywiązywania się z obowiązków
-utraty nieposzlakowanej opinii.
6. Skreślony.
7. Sędzia może także zrzec się statusu sędziego w każdym czasie, bez podania przyczyny rezygnacji.

art. 3
1. Członkowie Komisji Sędziów wybierają (przed rozpoczęciem rozgrywek) ze swego grona Prezydium Komisji Sędziów, w składzie przewodniczącego i czterech członków.
2. W Prezydium Komisji Sędziów nie mogą zasiadać 2 osoby będące jednocześnie członkami tego samiego klanu.
3. Kandydatów na przewodniczącego i członków mogą zgłaszać tylko sędziowie.
4. Głosowanie odbywa się w dwóch etapach. W pierwszym etapie wybierany jest przewodniczący (każdy sędzia wybiera jedną osobę z grona kandydatów na przewodniczącego, przy czym nie może oddać głosu na siebie). W drugim etapie wybiera się czterech członków Prezydium (każdy sędzia wybiera cztery osoby z grona kandydatów na członków Prezydium, przy czym nie może oddać głosu na siebie).
5. Przewodniczący lub członek Prezydium może zostać odwołany większością głosów przy kworum 1/2 przez Komisję Sędziów na wniosek 10 sędziów, Prezydium lub wspólny wniosek 10 klanów biorących udział w rozgrywkach sytuacji:
-stronniczości
-nie wywiązywania się z obowiązków (w szczególności w razie nie uczestniczenia w obradach Prezydium)
-utraty nieposzlakowanej opinii.
6. Sędzia może także zrzec się funkcji przewodniczącego lub członka Prezydium w każdym czasie, bez podania przyczyny rezygnacji.

art. 4
1. Prezydium Komisji Sędziów rozstrzyga w sprawach przekazanych mu przez regulamin CBP oraz jest kompetentne w innych sprawach określonych przez regulamin CBP.
2. Prezydium rozstrzyga zwykłą większością głosów w składzie nie mniejszym niż 3 osoby.
3. W przypadku równości głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego.

art. 5
W postępowaniu przed Prezydium Komisji Sędziów biorą udział:
-skład Prezydium
-strony postępowania (w zależności od sprawy - gracze, CL, Admini Klanów, Admini Ligi)
-jeżeli jest to konieczne sędzia/ sędziowie danego meczu
-jeżeli jest to konieczne świadkowie
-osoby zainteresowane, jeśli pozwala na to forma rozprawy (chat, TS), jednak bez prawa głosu - mogą być jednak poproszone o wyrażenie swojej opinii w sprawie.

art. 6
1. W postępowaniu przed Prezydium Komisji Sędziów brane są pod uwagę wszystkie dostępne dowody m.in. screeny, opinie sędziów, zeznania świadków.
2. Prezydium ogłasza werdykt po zapoznaniu się z dowodami i po tajnym głosowaniu.
3. Werdykt Prezydium jest ostateczny.

art. 7
1. Prezydium ma 2 tygodnie na wydanie werdyktu, licząc od dnia zaistnienia przesłanek do wydania takiego werdyktu.
2. Prezydium przekazuje orzeczenie niezwłocznie do Adminów Ligi, którzy są zobowiązani wprowadzić postanowienia orzeczenia w życie (również bez zbędnej zwłoki).

art. 8
1. Sędziowie są bezstronni, obiektywni i sprawiedliwi w swojej pracy.
2. Naruszenie tych wymogów może powodować odwołanie sędziego.

art. 9
1. Sędziowie sami wybierają sobie mecze, które chcą sędziować (nie mogą jednak sędziować meczów klanu, którego są członkami).
2. W stosunku do sędziów, będących jednocześnie członkami klanów, w miarę możliwości powinny być przestrzegane następujące zasady:
-mecze grupowe w Lidze powinny być sędziowane przez sędziów, których klany grają w innej grupie
-w Playoffach mecze powinny być sędziowane przez sędziów, których klany nie biorą udziału w rozgrywkach lub zostały wyeliminowane (sędzia-członek klanu nie powinien sędziować w tych samych Playoffach meczówOficjalna strona CBP


Zmiany do regulaminow mozna proponowac w topicu
Uwagi i wnioski nt. regulaminów rozgrywek
Gniewosz jest offline  

  #ADS
Reklama
Circuit advertisement
 
 
 
Zarejestrowany: Always
Miasto: Advertising world
Wiek: 2010
Wiadomości: Many
 

Port Lotniczy Lublin

Reklama is online  
Stare 06-19-2003, 07:35   #2
Gniewosz
General
 
Zarejestrowany: 02 Nov 2002
Wiadomości: 1029
Wyślij wiadomość przez MSN do Gniewosz
Domyślnie

Prosze zapoznac sie z regulaminami rozgrywek oraz z zawartoscia linkow podanych wyzej (na koncu), w szczegolnosci z Regulaminem Przebiegiu Rozgrywek, ktory obowiazuje podczas rozgrywek oraz cala strona Dodatku do CBP.
Gniewosz jest offline  
Zamknięty Temat

Bookmarks


Użytkownicy aktualnie czytający ten wątek: 1 (0 użytkownik i 1 gości)
 
Narzędzia wątku

Zasady Pisania
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Włączony
UśmieszkiWłączony
[IMG] kod jest Włączony
HTML kod jest wyłączony

Skocz do forum


Czasy w strefie GMT. Teraz jest 20:09.
who's online
Copyright ©2002 - 2010 AmericasArmy.pl